Page content

NLP definitie

Definitie van NLP

Uit de geschiedenis van NLP springt vooral de HOE-vraag het sterkste naar voren. Bandler en Grinder vroegen zich af hoe bepaalde mensen slaagden waar anderen faalden. Hun bevindingen werden in “modellen” gegoten. De verzameling van deze modellen resulteerden in één model: Neuro Linguïstisch Programmeren.

Als antwoord op de vraag wat NLP nu is, volgt deze basisdefinitie:

NLP is een model: een schematisering van de werkelijkheid met een operationeel karakter. Dit heeft als consequentie dat NLP in eerste instantie geen theorie is, het houdt zich niet bezig met “wat iets is” (inhoud), maar vooral met “hoe iets werkt” (vorm). Het beschrijft hoe dingen gerealiseerd kunnen worden, waarbij de waarde van het “model” gemeten wordt door de praktische resultaten. Om deze definitie te verduidelijken, geven we drie sub-definities, die de belangrijkste gebieden omvatten welke in NLP nu precies geschematiseerd zijn: de subjectieve ervaring, communicatie en competentie.

NLP is een model dat de structuur bestudeert van de subjectieve ervaring.

NLP is de studie van hoe iemand iets ervaart, welke cruciale elementen een rol spelen in deze ervaringen, hoe die elementen samenhangen en elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld de manier waarop iemand iets ziet, hoort en voelt, zal invloed uitoefenen op de betekenis die eraan verleend wordt. Of de overtuigingen die iemand heeft, kunnen samenhangen met een bepaald gedrag en met bepaalde manieren van observeren. Als je één element verandert, kan het zijn dat hierdoor een ander element verandert. Met andere woorden: binnen de opleiding gaan we ontdekken hoe de structuur van onze innerlijke beleving opgebouwd is, hoe we ervaringen beleven en hoe die belevingen kunnen veranderen.

NLP is een communicatiemodel dat beschrijft hoe optimale communicatie tot stand komt en hoe optimale communicatie gerealiseerd kan worden.

NLP is een model dat de structuur van inter-persoonlijke relaties beschrijft en weergeeft hoe mensen effectief met elkaar kunnen communiceren. De bedoeling van elke vorm van communicatie is dat de boodschap die we uitzenden op een juiste wijze ontvangen wordt.

Iedereen beleeft de wereld op zijn/haar eigen manier. We kijken allemaal met onze eigen gekleurde bril naar de werkelijkheid. Dat betekent dat niemand de objectieve werkelijkheid kan waarnemen en dat we continu de werkelijkheid aanpassen door het generaliseren, vervormen en weglaten van de informatie die op ons af komt. We hebben onze eigen filtersysteem, hetgeen ons model van de wereld (Model Of the World = MOW) vormt. Om effectieve communicatie tot stand te brengen, dienen we ons MOW te begrijpen en die van een ander te onderzoeken. Het NLP Model geeft de mogelijkheid om het MOW van jezelf en de ander te onderzoeken, geeft aan hoe iemand optimaal kan uitzenden en ontvangen en welke voorwaarden hiervoor nodig zijn.

NLP is een model om te modelleren: het beschrijft hoe we allerlei vaardigheden van iemand in kaart kunnen brengen en kunnen leren.

Tenslotte beschrijft deze definitie van NLP hoe mensen in staat zijn iets nieuws te leren, of datgene dat ze reeds geleerd hebben, te optimaliseren. Deze drie definities vormen uiteindelijk één geheel. In de structuur van de subjectieve ervaring worden alle componenten aangereikt die deel uitmaken van onze ervaringen en belevingen. Deze componenten zijn gebaseerd op het universeel principe: d.w.z. dat ze bij alle mensen waarneembaar en toepasbaar zijn, ongeacht cultuur, opvoeding e.d.. Ieder mens past deze structurele componenten op een strikt individuele wijze toe, wat aanleiding geeft tot zeer verschillende belevingen (van bijvoorbeeld eenzelfde gebeurtenis) en dit leidt tenslotte tot menselijke uniciteit, een uniek MOW. Vanuit deze definitie kunnen we de tweede en de derde eraan verbinden: door kennis te hebben van de universele structuur, kunnen we vrij snel detecteren hoe iemand anders onze boodschap kan ontvangen en kunnen we hierop afstemmen. Dit leidt tot meer keuzemogelijkheden in onze manier van communiceren en geeft meer reikwijdte. Tevens geeft dezelfde basisstructuur aan hoe we allerlei vaardigheden kunnen leren: aangezien we over dezelfde universele componenten beschikken, kunnen we erachter komen op welke wijze een ander individu deze componenten rangschikt, zo dat we de structuur kunnen leren die tot een bepaalde vaardigheid leidt.

Toepassingen van het NLP leidt dus tot meer flexibiliteit, tot meer keuzevrijheid, maar ook tot meer verantwoordelijkheid. Het is geen kwestie van een receptenboek in de zin van; ”als je dit wil bereiken, moet je stap 1 tot stap 5 volgen”, waarin de uniciteit wordt genegeerd, het is vooral een kwestie van nieuwsgierig zijn hoe ieder mens een andere manier heeft om zichzelf te zijn. Vanuit deze basis weet je ook hoe je kunt afstemmen op de ander en kunt leren van elkaar, waarbij het respect voor de ander groeit en bevestigd wordt. Dit alles samenvattend komen we tot een laatste formulering die je zelf kunt ontdekken in het leerproces:

“ NLP is leren adequaat denken, waardoor we onze greep op en ons begrip van de realiteit vergroten en belangrijke waarden kunnen vervullen. NLP helpt ons te leren leren!”

    Comment Section

    0 reacties op “NLP definitie

    Plaats een reactie


    *