Page content

Voice Dialogue achtergrond

Voice Dialogue achtergrond

De grondleggers van Voice Dialogue

Hal Stone studeerde tot 1953 psychologie en specialiseerde zich tot 1961 in Jungiaanse Therapie. Hij verdiepte zich in transformerende methodieken en werkte als therapeut tot 1971.

Daarna opende hij een holistisch healing center en was een van de eerste therapeuten die het ontstaan van ziekten begon te zien als uitnodiging tot spirituele groei.

Sidra Stone studeerde in 1962 af in Psychologie. Ze werkte succesvol als therapeut, docent en schrijfster.

Hal en Sidra trouwen in 1977, voor hun beide het tweede huwelijk. Vanuit de commitment om een liefdevolle relatie te onderhouden is Voice Dialogue ontstaan. Ze vertrokken vanuit de vraag: ”Hoe werk je aan een liefdevolle intieme verbinding?” Vanuit deze nieuwsgierigheid kwamen ze al gauw in gesprek met het kwetsbare kind van Sidra. Dit was het eerste van honderden dialogen met sub persoonlijkheden van beiden. Door deze verkenning groeide het begrip over het ontstaan en functioneren van sub persoonlijkheden. Hier lag de basis voor het ontwikkelen van een methodiek voor het werken met delen die uitgroeide tot Voice Dialogue.

Meer dan 30 jaar is Voice Dialogue door Hal en Sidra onderwezen over heel de wereld. In Australië, Engeland, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Israel, Hongarije en Zwitserland. Ze hebben 7 boeken geschreven en deze zijn vertaald in 6 talen.

Voice Dialogue wordt meer en meer omarmd, nu zijn er ook in Europa professioneel opgeleide therapeuten te consulteren om je innerlijke delen te verkennen en je Gewaar Ego Proces te versterken.

Tamar Stone (de dochter van Hal en Sidra) heeft Voice Dialogue verder ontwikkeld en vanuit de confrontatie met een ernstige ziekte als jong volwassene is Body Dialogue geboren.  

Voice Dialogue visie op menselijke psyche

In ieder mens leven talrijke delen, ikken of sub persoonlijkheden. Al deze delen hebben eigen persoonlijkheden, interesses, gedachten, gevoelens, meningen en energieën. Deze delen, stemmen of bewustzijnstoestanden hebben een enorme invloed op ons leven en de keuzes die we dagelijks maken. Deze delen zijn tijdens verschillende stadia van ons leven geboren als reactie op gebeurtenissen en omstandigheden waarbinnen we opgroeien. Onze primaire delen hebben als doel om ons te beschermen en te overleven, of om een ander deel te beschermen.

Als nieuwgeboren mens opgroeiend naar jong kind is onze primaire behoefte geliefd te zijn, geaccepteerd te worden en ons veilig te voelen. Onbewust ontwikkelen we voorkeuren voor gedrag dat ons geeft wat we verlangen en verstoten we wat ons deze behoeften niet oplevert.  Deze “delen” worden geboren om ons te helpen, het leven te interpreteren en ons aan te passen aan de eisen die de omgeving aan ons stelt. Belangrijk is te begrijpen dat wanneer we opgroeien naar volwassenen, deze delen vaak blijven functioneren alsof we nog steeds kinderen zijn in de oude context. Ons doel is om de delen die een dominante rol spelen in ons leven te identificeren en te vereren voor de belangrijke taak die ze hebben vervuld in ons leven. Daarnaast kunnen we de verkenning van deze primaire delen beschouwen als een brug naar onze verstoten delen. Deze polariteiten van de primaire delen herbergen kwaliteiten die ons leven kunnen verrijken. Juist het verkennen van die delen vormt de sleutel naar heel zijn.

Delen functioneren vanuit verschillende divisies of visies, vanuit een meer Yin (onze ontvankelijke delen) en Yang (onze Power delen) perspectief. Delen zijn gelijkwaardig verdeeld, voor ieder Yang aspect is een gelijkwaardig  tegengesteld Yin deel. De delen die meer aan de Yang kant van het spectrum functioneren zijn actiever en meer naar buiten toe georiënteerd. De delen die aan de Yin kant van het spectrum functioneren vertegenwoordigen onze gevoeligheid en meer vrouwelijk (ontvankelijke) kant.

Een paar voorbeelden van delen zijn: “de Denker” die bezig is met waarnemen en verwerken van informatie, hij is voornamelijk bezig met analyseren en begrijpen. “De Perfectionist” voor wie het nooit goed genoeg is, de “Drammer” die altijd gedreven is om iets te doen, bezig te zijn en beroemd is om het maken van lijstjes (to do). Aan de Yin kant zijn een paar voorbeelden: “het kwetsbare kind” (psychische vingerafdruk waarmee we worden geboren) het deel dat onze diepste gevoelens en emoties draagt en open is, “The Being” (het zijn), wordt veel ervaren in stilte en wordt ervaren tijdens meditatie of in de natuur. “Het creatieve zelf” vind het heerlijk om zichzelf creatief te uiten.

De filosofie van delen is bekend geworden als de psychologie van sub persoonlijkheden. Vanuit dit perspectief bestaat er niet zoiets als een goed of een slecht deel. Alle delen hebben recht van bestaan en worden gelijkwaardig benaderd. Het Voice Dialogue proces is een methodiek die ieder deel respecteert, zonder oordeel een stem geeft en vanuit een respectvolle grondhouding benadert: ieder deel er mag zijn en functioneert met een positieve intentie voor het zelf.

Wanneer een deel een dominante rol in de psyche verwerft spreken we van een “over-geïdentificeerd primair deel”.

Over-geïdentificeerde delen worden sterker tijdens onze levensloop, voornamelijk door de energie die het kost om de polariteit van het verstoten deel te onderdrukken. Tegenover ieder primair deel staat een gelijkwaardig, maar verstoten deel, wat is onderdrukt. Deze delen noemen we verstoten delen.

Het doel binnen Voice Dialogue is niet om van delen af te komen of deze te vermoorden, in tegendeel door de taal van bewustzijn te leren, kunnen we een gebalanceerde scheiding aanbrengen met over-geïdentificeerde delen, terwijl we tegelijkertijd opnieuw aanspraak maken op de energie van de polariteit.

Dit geeft ons nieuwe mogelijkheden en perspectieven, waarbij we alle aspecten in onszelf vereren en respecteren. We ervaren meer vrijheid en leven vanuit een breder perspectief dan dat van delen waarmee we ons hebben geïdentificeerd om zo te passen in de wereld.

Er kunnen krachtige verschuivingen plaatsvinden wanneer we Primaire delen kwalificeren en een stem geven, waardoor we vaak een brug vinden naar de polariteiten en verstoten delen en opnieuw contact krijgen met deze verstoten kwaliteiten. Door in dialoog te gaan met onderdrukte/verstoten en primaire delen kunnen we de intenties, zorgen en ideeën van deze delen erkennen en een plek geven. Hierdoor kunnen fysieke, emotionele, mentale en spirituele verschuivingen plaatsvinden.

Een veel voorkomend en universeel voorbeeld van polariteiten is dat van “ het verantwoordelijke deel” en “het luie deel”.

Het “verantwoordelijke deel” is het deel waar we op kunnen vertrouwen om dingen gedaan te krijgen, het is erg bedreven om zaken te regelen, overzicht te bewaren en toekomst te plannen. Het is het deel waarop familie, vrienden en collegae blind vertrouwen om zaken geregeld te krijgen en verantwoordelijkheid te nemen. Op een gezonde manier geïntegreerd, geeft dit deel ons de mogelijkheid om die dingen voor elkaar te krijgen die moeten gebeuren. Als een “over-geïdentificeerd deel” is het een uitputtingsslag: We ervaren geen rust en verliezen het vermogen om in het moment te leven en gewoon te ontspannen, te kunnen zijn.

“Het luie deel” (elke andere omschrijving is mogelijk) is de pure energetische tegenpool van “het verantwoordelijke deel”. Het is impopulair door het onverantwoordelijk zijn, door zijn totale gebrek aan motivatie om iets te doen. Het gaat iedere verantwoordelijk uit de weg. Als een “over-geïdentificeerd primair deel” is het verantwoordelijk voor een passief leven, onverantwoordelijkheid en onvermogen om ambities te realiseren. Wanneer dit deel is verstoten dan is uitputting of zelfs burn-out onvermijdelijk.  En als een gezond geïntegreerd zelf geeft het ons de mogelijkheid om te ontspannen en relaxen als tegenwicht voor de uitdagingen in het dagelijks leven.

Wat nu kan overkomen als behandeling van schizofrenie, is meer een prachtige deur naar bewustzijn, op een goed georganiseerde en veilige manier. Door het verkennen van onze delen kunnen we een krachtige “reorganisatie” van het ego bewerkstelligen. Loskomen van identificaties, wakker kussen van verstoten delen en een midden positie in nemen tussen polariteiten. De mogelijkheid om het midden te bewaken tussen twee totaal verschillende polariteiten is een enorm bevrijdende ervaring. De vaardigheid om het perspectief van het midden in te nemen noemen we in Voice Dialogue “Het Gewaar Ego” het ”ontwikkelen”, of beter gezegd versterken van “Het Gewaar Ego” is een andere belangrijke component binnen Voice Dialogue.

Wat vanuit de traditionele psychologie wordt omschreven als EGO kun je vanuit het perspectief Voice Dialogue beschouwen als een systeem van over-geïdentificeerde Primaire delen die het zelf gijzelen. Een heel veel voorkomend Primair Systeem is: “De Denker”, een sterke “Drammer” en een krachtige “Perfectionist”, als een cluster werkend voor het zelf.  Je kunt deze groep misschien identificeren als het ego, maar is eerder een groep van individuele delen die dominant zijn geworden, met als doel het zelf te beschermen en te behoeden voor afwijzing. Deze groep als primair systeem is vaak verantwoordelijk voor Burn-Out en overspannenheid.

Het Gewaar Ego proces geeft ons de kans om een meer objectief perspectief in te nemen, terwijl we tegelijkertijd de unieke gedachten, gevoelens en sensaties van al onze unieke delen kunnen ervaren. Iedere keer wanneer een deel een stem krijgt en meer gescheiden wordt van het zelf, komt er meer balans en ervaren we meer ruimte en rust. Het “Gewaar Ego” wordt getraind en evolueert naar een krachtiger rol in ons leven.

We worden meer bewust wanneer we Het “Gewaar Ego Proces” trainen en daarmee versterken. Vanuit een gewaar perspectief leren we alle delen te eren en krijgen begrip voor de positieve intenties die zij hebben voor het geheel. Door meer begrip te hebben ontwikkelen we naast bewustzijn meer en meer dankbaarheid voor onze delen. Delen verdienen het niet om in de kelder te worden opgesloten, al hebben ze soms lelijke namen en willen we liever niet dat deze aspecten het daglicht zien. Elk aspect heeft een positieve intentie voor het geheel, wat het op unieke wijze nastreeft.

Een van de meer subtiele aspecten is te leren inzien dat onze verstoten delen vaak de kwaliteiten in zich hebben die we zo hard nodig hebben in onze wens heel te zijn. Net als een hittezoekende raket hebben verstoten delen de kracht om dat wat we bewust of onbewust verstoten aan te trekken in onze omgeving. Deze kwaliteiten worden weerspiegeld in onze buren, partners, onze baas en anderen in onze directe omgeving.

Door onze delen te omarmen, ál onze delen, ervaren we het zelf (ego) niet meer als een geïdentificeerd primair systeem, maar als een rijkere ervaring van het zelf. Delen zijn daarmee bondgenoten geworden die het zelf ondersteunen, adviseren en assisteren. Hiermee ervaren we meer rust, ruimte en werkelijke keuzevrijheid

 

THE GUEST HOUSE

 

This being Human is a guest house.

Every morning is a new arrival.

 

A Joy, a depression, a meanness,

some momentary awareness comes

as an unexpected visitor.

 

Welcome and entertain them all!

Even if they’re a crowd of sorrows,

who violently sweep your house

empty of its furniture,

still, treat each guest honorably.

He may be clearing you out

for some new delight.

 

The dark thoughts, the shame, the malice,

meet them at the door laughing,

and invite them in.

 

Be grateful for whoever comes,

because each has been sent

as a guide from beyond.

Rumi

 

Het zijn de aspecten in onze schaduw die de sleutels in zich hebben naar heel zijn. Wees dankbaar voor ieder aspect in jezelf, geen enkel deel verdient het om buitengesloten te zijn, niet erkend en gewaardeerd te worden. Voice Dialogue is een prachtige methode, elegant en krachtig. Door een respectvolle, niet op verandering aansturende houding in te nemen, zullen aspecten van onszelf die het daglicht niet mochten zien zich aandienen en onze bondgenoten worden.

Voice Dialogue is een vriendelijke manier van werken die uitgaat van het persoonlijk inzicht van het deel, zijn positieve intenties en het gewaar ego van de cliënt. Alleen wanneer je de persoonlijkheden van de ander respecteert kun je van nut zijn voor de ander en we kunnen niet veel meer doen dan de aspecten van iemands psychische dynamiek zelf tot conclusies te laten komen of beperkende overtuigingen te laten herkaderen.

 

Verstoten delen in relaties

Voor ieder primair deel waarmee we zijn geïdentificeerd, zijn er verstoten delen met een gelijke kracht aan energie.

Ieder verstoten deel is geprojecteerd op een persoon of context buiten onszelf.

De mensen of contexten in de wereld die we afwijzen, haten, veroordelen, of in tegenstelling buitensporig bewonderen, zijn directe representaties van onze verstoten delen.

Als regel is onze omgeving daarmee een spiegel en iedere keer wanneer we het vermogen hebben een stap terug te nemen en onze ervaringen als irritatie, afwijzing, haat of bewondering onder de loep nemen, zullen we ervaren dat onze omgeving functioneert als een leraar. Onze omgeving weerspiegelt gewoonweg onze eigen schaduw.

Zolang een deel verstoten is in onszelf, zullen we keer op keer dat energiepatroon aantrekken in ons leven gerepresenteerd door de mensen in onze omgeving. Dit zijn de mensen die we veroordelen, afwijzen, haten en die ons irriteren, tot we ons beginnen te realiseren dat zij reflecteren op die energieën die binnen onszelf in de schaduw staan.

Of

Het tegenovergestelde, we blijven mensen aantrekken die we bewonderen, buitensporig vereren, onweerstaanbaar vinden en op een voetstuk zetten. Dit zijn de mensen die ons niet goed genoeg doen voelen en inferieur. Dit zal doorgaan tot we gaan inzien dat deze mensen kwaliteiten demonstreren die bij onszelf in de schaduw staan.

De zorgen van de controleur

De controleur heeft als belangrijkste zorg jouw veiligheid te garanderen en waarborgen. De controleur is altijd bezig om je leven in controle te houden. Hij wil de wereld overzichtelijk houden. De controleur werkt nauw samen met het primaire systeem om zo te passen in de omgeving. Daarnaast zorgt hij voor het blijven verdrukken van het verstoten systeem. Zijn intelligentste bondgenoot is de interne criticus. Verder werkt hij graag samen met de behager/pleaser en de perfectionist. De controleur is verantwoordelijk voor de aanwas van delen wanneer je opgroeit. We groeien op in een sociale omgeving, een gezin, een buurt, een school, een vereniging. De plekken waar we opgroeien, hebben kenmerken, verwachtingen en ongeschreven wetten. Wanneer we niet verstoten of afgewezen willen worden, is het belangrijk om ons aan te passen. De controleur heeft een drukke baan, hij moet het zelf (met name het kwetsbare kind) beschermen tegen de wereld, hij moet het zelf in controle houden en hij moet de omgeving beschermen tegen het zelf.

De controleur waakt in je bestaan over:

1)         Fysieke veiligheid en omgeving

A. Voelt je huis veilig?

B. Is je auto in onderhoud?

C. Draag je een gordel wanneer je auto rijdt?

2) Persoonlijk welzijn

A. Hoe gaat het met je algehele gezondheid?

B. Heb je voldoende aandacht voor je dieet?

C. Doe je aan voldoende lichaamsbeweging?

D. Krijg je voldoende nachtrust en ontspanning?

3) Je emotionele welzijn (vermijden van pijn)

A. Ben je gelukkig?

B. Ben je verwikkeld in een intieme relatie? Ben je daarbinnen veilig?

C. Hoe zijn je relaties met vrienden en familie?

D. Hoe zijn je relaties binnen je werk, professionele leven?

4) Financiële zekerheid

A. Hoe is je gevoel over je financiële situatie

B. Hoe plan je de toekomst, hoe ziet je financiële zekerheid eruit?

5)       Werk

A. Hoe is het met je werkgelegenheidsgarantie, is er voldoende zekerheid?

B. Doe je betekenisvol werk?

C. Wordt je gerespecteerd binnen je werk?

D. Zijn er voldoende perspectieven binnen je carrière?

 

De Innerlijke Criticus

Hoe functioneert de Innerlijke Criticus en waar komt hij vandaan?

Je kunt de Innerlijke Criticus vergelijken met een spiegel die de wereld op een lelijke manier vervormt. Het is de innerlijke stem die ons bekritiseert en op een oordelende manier over ons spreekt. De Innerlijke Criticus maakt alles lelijk en de meeste mensen zijn zich er niet bewust van dat dit (slechts) een innerlijke stem of een deel is, omdat de constante stroom van oordelen over onszelf al vanaf ons vroege jeugd bij ons is. Het continue kritische commentaar is zo vertrouwd, dat dit deel als een natuurlijk deel van onszelf is geworden.

De Interne Criticus begint zich al heel vroeg te ontwikkelen, als reactie op de oordelen en afwijzing van de mensen dichtbij ons en de verwachtingen van de sociale omgeving waarin we opgroeien. De belangrijkste positieve intentie is daarmee bescherming bieden tegen afwijzing. Je kunt jouw omgeving maar beter voor zijn.

Wanneer we praten over de Interne Criticus bedoelen we daarmee de stem die kritiek levert op ons zelf en we praten over de Rechter als het deel dat vooral kritiek levert op anderen.

De Innerlijke Criticus is in veel opzichten zeer bijzonder. Het lijkt wel of dit deel een verscherpt bewustzijn kan inzetten op ieder denkbaar terrein. De Innerlijke Criticus kan zien, horen en voelen wat er mis is aan ons. Dit deel heeft de intelligentie van een genie, een griezelig scherpe intuïtie, kan onszelf analyseren en maakt een overzicht van al onze tekortkomingen tot in het kleinste detail. Als je goed luistert kun je de Interne Criticus de hele tijd in je oor horen fluisteren. Een aantal favoriete uitspraken:

Wat er mis is met jou…

Je bent gewoon lelijk, daar kun je nou eenmaal niets aan veranderen..

Je bent gemeen..

Je bent een egoïst..

Je karakter deugt gewoon niet..

Je bent te dik..

Je hebt vetkwabben..

Je bent te klein..

Die kleren staan je niet, je ziet er bespottelijk uit..

Je bent saai..

Achter al je façade ben eigenlijk gewoon een nep figuur, wacht maar af tot ze je door hebben..

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van uitspraken die de Innerlijke Criticus doet, je kunt de lijst zelf tot in het oneindige aanvullen, wanneer je bewust gaat luisteren naar deze stem.

Een van de favoriete stopwoorden van de Innerlijke Criticus is fout. Dat was fout. Ik had die lunch niet moeten eten. Ik had dat niet moeten zeggen. Ik had die mail niet moeten sturen. Ik had die uitnodiging moeten aannemen. Ik had die afspraak moeten verzetten. Achter al het moeten en niet moeten schuilt de basisgedachte dat we een fout hebben gemaakt. En fouten vinden we onaanvaardbaar en telkens wanneer we er een hebben gemaakt voelen we ons ellendig.

 Wat is de eigenlijke bedoeling van je Innerlijke Criticus?

De Innerlijke Criticus wil eigenlijk dat het goed met je gaat. Hij wil dat je het maakt in de wereld, dat je genoeg geld verdient en succesvol bent. Hij wil eigenlijk dat je liefde krijgt, geaccepteerd wordt, een gezin hebt.

In je vroegste jeugd is hij ontstaan om je kwetsbaarheid te beschermen, door je te helpen aanpassen aan je omgeving. Om zijn werk goed te kunnen doen, moest hij je natuurlijke neiging beknotten door je gedrag en natuurlijke neigingen te bekritiseren, voordat anderen dit konden doen.

Onze Innerlijke Criticus staat niet alleen, maar wil het spel meespelen met ieder ander primair deel dat in ons leven domineert.

De innerlijke Criticus en de Regelgever

We hebben allemaal een Regelgever die ons voorschrijft wat voor soort mens we moeten zijn en wat voor soort eigenschappen we vooral niet mogen bezitten. Dit deel ontwikkelt zich al vroeg in ons leven om onze kwetsbaarheid te beschermen. Hij kijkt om zich heen, ziet wat er beloond wordt en wat wordt afgestraft en stelt dan een stel leefregels op die onze veiligheid moeten garanderen.

In een doorsnee gezin in onze cultuur kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je regelgever vindt dat je verstandig, ijverig, hardwerkend, succesvol, prestatiegericht, opgewekt, sociaal, zelfverzekerd, leuk gekleed en goed verzorgd moet zijn en dat je goede manieren moet hebben. Die kwaliteiten worden weerspiegeld in je primaire ikken. Je regelgever vindt het waarschijnlijk niet goed dat je lui, te seksueel, te luidruchtig, ongepast, verlegen, boos, onaantrekkelijk, egoïstisch of oneerlijk bent. De Innerlijke Criticus moet ervoor zorgen dat je voldoet aan de normen van je Regelgever, die in de meeste gevallen klinkt als een verzameling stemmen van je ouders en de maatschappij.

In de praktijk betekent dit dat we onszelf meer los moeten maken van onze Regelgever. Al krijg je positieve feedback op je prestaties, je Innerlijke Criticus, die weet wat er in je omgaat, weet precies op te sporen wat onvolmaakt aan je is.

De Innerlijke Criticus en de Drammer

De Drammer is een trouwe teamgenoot van de Innerlijke Criticus, hij ontwikkelt zich in eerste instantie vaak om goede schoolprestaties te leveren. De Drammer heeft in onze cultuur veel aanzien, we krijgen beloning voor hard werken. Zonder onze Drammer zouden we niet ver komen in ons leven. Toch heeft de gemiddelde Drammer de neiging om een tikkeltje ambitieus te worden. Wanneer je deze syllabus mee naar huis neemt om je inzichten in Voice Dialogue te vergroten, wil de drammer dat je alles leest waar je je handen op kunt leggen in het kader van je persoonlijke en professionele ontwikkeling en dan gaat de Criticus meedoen en kritiek leveren omdat we het niet lezen, niet aandachtig genoeg lezen, of vergeten wat we gelezen hebben. De Criticus en de Drammer werken samen om ons verder, verder en verder te krijgen. Bij het geringste teken dat we lui worden, dat we wel eens achter konden blijven, dat we misschien wel eens minder zouden zijn dan een ander, wijst de Criticus ons op onze tekortkomingen en begint de Drammer te Drammen. De Criticus roept: “ Zo wordt het niets met jou! Ze liggen mijlen op je voor!”

De Innerlijke Criticus en de Perfectionist

De Perfectionist is een veel voorkomende primaire ik die zich ontwikkelt om ons te helpen slagen in de wereld. Hij verlangt dat we perfect zijn, er perfect uitzien, perfect handelen en perfect zijn in alles wat we doen. Prutswerk accepteert hij niet en hij maakt ons horendol door ons alles over te laten doen, net zo lang tot het perfect is. Er zijn geen onbelangrijke dingen. Wanneer ik ga tennissen wil hij de perfecte fore-hand slaan en alle andere slagen tot in perfectie beheersen en wanneer ik een toernooi speel wil hij de 1e plaats. Als iets de moeite waard om te doen, is het de moeite waard om het perfect te doen. Perfect is perfect, punt.

Als perfectie ons doel is, wie wordt er dan aangesteld om imperfecties op te sporen? Jawel, onze vriend: de Innerlijke Criticus, met zijn intelligentie en argusogen spoort hij ieder tekortkoming en imperfectie op, hoe onrealistisch ook en zal ons daar met groot genoegen op wijzen. 

Je kunt niet voldoen aan de eisen die de Innerlijke Criticus aan je stelt!

Het maakt niet uit hoe hard je het ook probeert en hoe meer je je best doet om je Innerlijke Criticus tevreden te stellen, het gaat je nooit lukken. De Innerlijke Criticus is als een kritische en oordelende ouder. Niets dat je doet is goed. Hij lijkt soms op een draak (Hydra) en wanneer je ertegen vecht wordt hij sterker of er groeien twee koppen terug wanneer je hem onthoofdt. Je kunt leren los te komen van je Criticus door de identificatie los te weken en te gaan zien wat de Innerlijke Criticus werkelijk is: een intelligente bondgenoot die het beste met je voorheeft. Leren om het spel niet meer te spelen.

Oefeningen om je los te maken van je Innerlijke Criticus.

1. Ga eens voor de spiegel staan en stem af op de radio van de Innerlijke Criticus, Radio Gekkenwerk. Welke uitspraken over je uiterlijk hoor je? Let eens op wat de aspecten zijn van jezelf die je niet bevallen.

tijd: 5 minuten

2. Ga op een plekje zitten en stem af op Radio Gekkenwerk, wat zijn de uitspraken? De Criticus praat de hele dag door, word je bewust van deze stem. Schenk aandacht aan de dingen die je denkt, hoort of voelt en eigenlijk heel vanzelfsprekend vindt. Ik ben te dik, te klein, mijn neus lijkt nergens op, ik heb lelijke moedervlekken.. Wanneer je een uitspraak doet: “ik kan dit aspect van mij niet uitstaan”, dan is de Innerlijke Criticus aan het woord. Word je bewust van deze stem.

tijd: 15 minuten

3. Vergelijk jouw Radio Gekkenwerk met die van anderen. Ga je indrukken uitwisselen in groepjes van

Je zal tot je verbazing merken dat er veel overeenkomsten zijn in de commentaren. Door deze te delen met anderen, kun je al iets van het venijn wegnemen, door in te zien dat het commentaar niet uniek voor jou bestemd was.

tijd: 20 minuten

4. Hoe ziet je Innerlijke Criticus er uit?

Nu je de stem van je Innerlijke Criticus gehoord hebt kun je er een kleifiguur van maken. Gebruik je fantasie en begrijp dat dit geen artistieke proeve van bekwaamheid is. Ontspan je maar en doe het voor je plezier. Sommige critici lijken op moeders, andere op vaders, sommige op broers, of zussen. Sommige op dieren of draken. Sommige zien er woest uit andere niet. Elke Criticus is uniek, hoe ziet de jouwe eruit?

tijd: 30 minuten

5. Nu kun je hem een naam geven, als dat je een goed idee lijkt. Misschien geef je hem een naam van iemand die heel nabij is, een van je ouders, een leraar, of een andere autoriteit. Of misschien verzin je een geheel eigen naam die niemand anders heeft. De criticus een naam geven is weer een stap in het objectiever maken.

tijd: 5 minuten

Samenvattend is het essentieel om de vaak onbewuste identificatie met de Innerlijke Criticus los te weken. Vanuit de positieve intentie om ons te beschermen heeft de Innerlijke Criticus enorm veel macht. Hij is in staat om ons ongelukkig en incapabel te houden in ons streven naar heelheid. Nog belangrijker, de Criticus maakt een intieme relatie met je pure zelf en intieme relaties met anderen onmogelijk door jouw Innerlijk Kind beschaamd te maken en te “mishandelen”. Jouw Innerlijk Kind is degene die jouw mooiste kwaliteiten in zich heeft, een connectie met je ziel, openheid en kwetsbaarheid. Wanneer het bang is, mishandeld wordt en zich een slachtoffer voelt, ontbreekt de diepgaande intimiteit die onze ziel bevredigt en die alleen jouw Kind met zich meebrengt.

Tip: lees De Innerlijke Criticus ontmaskerd, Hal en Sidra Stone, uitgever: De Zaak, ISBN 9789072455260


    Comment Section

    0 reacties op “Voice Dialogue achtergrond

    Plaats een reactie


    *