Page content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Life Coach Academie.

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden.

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Life Coach Academie.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites: http://www.123afvallenzonderdieet.nl en http://www.lifecoachacademie.nl

Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar Life Coach Academie bij betrokken is, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de wederpartij van Life Coach Academie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Life Coach Academie een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede zijn vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Onder “werkzaamheden” wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan de met de opdrachtgever overeengekomen door Life Coach Academie uit te voeren activiteiten en de zonder voorafgaand overleg vastgestelde trainingen, opleidingen, workshops, seminars en cursussen van Life Coach Academie .

4. De inhoud van de werkzaamheden wordt door Life Coach Academie vastgesteld, zo nodig in overleg met de wederpartij. In geval de werkzaamheden kunnen leiden tot de uitreiking van een certificaat of diploma, benoemt Life Coach Academie een commissie die beslist of de deelnemer in aanmerking komt voor ontvangst daarvan.

5. De wederpartij is gehouden Life Coach Academie tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering en invulling van de werkzaamheden.

6.Life Coach Academie behoudt zich het recht voor in geval van een overmachtsituatie, zoals ziekte, stakingen of barre weersomstandigheden, de aanvangstijd of -datum van de werkzaamheden te wijzigen.

7.Life Coach Academie is gerechtigd werkzaamheden in geval van onvoldoende inschrijvingen uit te stellen of te annuleren.

8.Life Coach Academie behoudt zich het recht voor een inschrijving voor Life Coach Academie zonder opgaaf van reden te weigeren.

TOTSTANDKOMING

1. Alle aanbiedingen van Life Coach Academie , in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De Overeenkomst komt tot stand door de online aanmelding voor een Life Coach Academie Dienst en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden tezamen. Daarna wordt er een bevestiging per e-mail gestuurd, dat Life Coach Academie de aanmelding heeft ontvangen.

3. Een overeenkomst met Life Coach Academie komt eerst dan tot stand nadat de opdracht per email of schriftelijk door Life Coach Academie is aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Life Coach Academie slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

BETALING

1. In de Opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd of op welke wijze de vergoedingen worden geïnd door Life Coach Academie. Deze keuze wordt gemaakt door de Klant tijdens de bestelling van de Life Coach Academie Diensten

2. Betaling dient door de Klant zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na de factuurdatum.

3. De Klant heeft de keuze om facturering voor het gebruik van Life Coach Academie lidmaatschapsdiensten maandelijks, per kwartaal of per jaar te laten plaatsvinden. De wijze van facturering wordt eenmalig kenbaar gemaakt bij de online bestelling van de Life Coach Academie Diensten

4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Life Coach Academie maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van de betalingsverplichting, komen ten laste van de Klant.

5. Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat er geen gebruik gemaakt kan gaan worden via betalingsregelingen.

ANNULERING

1. Annulering kan slechts plaatsvinden via email

2. Bij annulering 30 dagen voor de startdatum van een opleiding, Masterclass of Training blijft u ons 5% van de hoofdsom verschuldigd. Bij Annulering binnen 30 dagen voor de startdatum, blijft u ons 15% van de hoofdsom verschuldigd . Bij Annulering twee weken voor aanvang van de opleiding op later, blijft u ons 100% van de hoofdsom verschuldigd. Bij iedere annulering is het in overleg mogelijk om op een later tijdstip de opleiding te vervolgen of de opleiding door iemand anders te laten volgen. Bij aanbiedingen geldt geen annuleringsregeling.

3. Bij niet op komen dagen zonder afmelding en bij annulering binnen 48 uur (2 werkdagen) van werkzaamheden, niet zijnde een opleiding, Masterclass of Training, is de wederpartij het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Intellectuele Eigendommen

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke -waar en wanneer dan ook- ten aanzien van de resultaten van de Life Coach Academie. Diensten kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Life Coach Academie. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst op geen enkele wijze aan Klant overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde Life Coach Academie producten, documentatie of andere Materialen berusten uitsluitend bij Life Coach Academie  en/of diens licentiegevers en/of leveranciers

KLACHTENPROCEDURE

1. Als u niet tevreden bent over bedrijf Life Coach Academie kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld.

2. 123GezonderLeven wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u. Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Meestal is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen.

3. Wanneer uw klacht niet door Life Coach Academie opgelost kan worden, zal een derde onafhankelijk bedrijf ingeschakeld worden.

SLOTBEPALING 

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar Life Coach Academie  bij betrokken is, alsmede op onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

2. Geschillen tussen Life Coach Academie en wederpartij kunnen slechts worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Comment Section

0 reacties op “Algemene voorwaarden

Plaats een reactie


*